Adatvédelmi tájékoztató

Hatály

A jelen dokumentumban meghatározottak hatálya a Dankó-Vill. Kft. adatkezelési rendszerére vonatkozik. Az adatkezelés időbeli hatálya – amennyiben az 5. pont (Kezelt adatok köre, adatkezelés célja) külön nem rendelkezik – az érintett hozzájárulásának visszavonásáig érvényes.

1. Az adatkezelő megnevezése, az adatfeldolgozók meghatározása

 • Adatkezelő: Dankó-Vill.Kft.
 • Székhely: 6794 Üllés, Rózsa dűlő 18.
 • Telefon: +36 (1) 303-9300
 • Honlap: https://dankovill.hu
 • Adatvédelmi tisztviselő: Dankó László (dankovill@dankovill.hu)

Az adatok kezelése elsődlegesen a Microsoft rendszereiben történik, különösen a Microsoft 365 szolgáltatásban.

A Microsoft 365 és kapcsolódó szolgáltatások esetében a Microsoft az adatok az adatfeldolgozója, kivéve azt az esetet, amikor az Ügyfél a Személyes Adatok adatfeldolgozó, mely esetben a Microsoft további adatfeldolgozó. A Microsoft a GDPR 28. cikkében előírtaknak megfelelően kötelező érvényű kötelezettségeket vállal a Személyes Adatok általa történő kezelésével kapcsolatban.

További információ: https://docs.microsoft.com/hu-HU/microsoft-365/compliance/

2. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről, 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.

3. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

A személyes adatokhoz az 1. pontban meghatározott jogalanyok kapcsolódó feladatot ellátó munkavállalói jogosultak hozzáférni feladatuk ellátása körében. Kiemelten ilyen az adatbázis létrehozása és az abból történő szelekció.

A Adatkezelő csak jogszabályban meghatározott módon és célból adja át az általa kezelt személyes adatokat állami szervek számára.

Az azokból felállított adatbázist és az abban szereplő személyes adatokat szervereken tárolja. Az Adatkezelő megfelelő informatikai, technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.

A Adatkezelő profilalkotási célból nem használja fel az adatokat, csak a kötelező statisztikai adatszolgáltatás keretében.

4. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

4.1. A tájékoztatás kéréshez való jog

Az érintett személy írásban tájékoztatást kérhet a Adatkezelőtől arról, hogy

 • milyen személyes adatait,
 • milyen jogalapon,
 • milyen adatkezelési cél miatt,
 • mennyi ideig kezeli.
 • a Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

Az Adatkezelő az érintett kérelmét legfeljebb egy hónapon belül, az általa megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

4.2. A helyesbítéshez való jog

Az érintett személy a megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a Adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét vagy postai elérhetőségét). A helyesbítendő adatról adatkezelő értesíti az adatfeldolgozót, aki szintén elvégzi a módosítást. A Adatkezelő a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

4.3. A törléshez való jog

Az érintett személy a megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a Adatkezelőtől a személyes adatainak a törlését.

A törlési kérelmet a Adatkezelő abban az esetben utasítja el, ha a Adatkezelőt a személyes adatok további tárolására kötelezi. Ilyen eset például az, ha az irattárazásra vonatkozó határidő nem telt le. A törlendő adatról adatkezelő értesíti az adatfeldolgozót, aki szintén elvégzi a módosítást. Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor a Adatkezelő a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az e célból megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti az érintettet.

4.4. A zároláshoz való jog

Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait a Adatkezelő korlátozza. A kérelmet a Adatkezelő haladéktalanul teljesíti, és erről az érintettet az általa megadott elérhetőségen tájékoztatja. A korlátozott adatról adatkezelő értesíti az adatfeldolgozót, aki szintén elvégzi a módosítást. A korlátozás addig tart, amíg azt az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi.

4.5. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a Adatkezelő az érintett személyes adatait közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy egyéb jogszerűtlen célra felhasználná, illetve jogosulatlan személy részére hozzáférést engedne, vagy azokat ilyen személynek továbbítaná. Az érintett az adatkezeléshez történő hozzájárulását a fenti elérhetőségeken jelzett nyilatkozatával visszavonhatja.

4.6. Az érintett hozzáféréséhez való jog

A hozzáféréshez való jog érvényesülése érdekében az érintettet kérelmére az adatkezelő tájékoztatja arról, hogy személyes adatait maga az adatkezelő, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó kezeli-e.

5. Kezelt adatok köre, adatkezelés célja

5.1. WordPress

 • Az adatkezelés célja: Felhasználói élmény javítása
 • Érintettek: a https://dankovill.hu látogatói
 • A kezelt adatok és felhasználásuk: Sütik – felhasználói élmény javítása, webhelyanalitika.
 • Az adatkezelés jogalapja: A látogató hozzájárulása
 • Adatkezelés időtartalma: 1 év

5.2. Google Analytics

 • Az adatkezelés célja: Weboldal teljesítményének mérése
 • Érintettek: a https://dankovill.hu látogatói
 • A kezelt adatok és felhasználásuk: webhely statisztikai adatok
 • Az adatkezelés jogalapja: A látogató hozzájárulása
 • Adatkezelés időtartalma: 2 év
 • További információk: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

5.3. Kapcsolati űrlap

 • Az adatkezelés célja: Kapcsolatfelvétel egyszerűsítése
 • Érintettek: a https://dankovill.hu látogatói, az adatkezelővel üzleti kapcsolat kialakítását igénylő ajánlatkérők.
 • A kezelt adatok és felhasználásuk: Név, E-mail cím, Kivitelezés helye (ahol az ügyfél tulajdon vagy haszonélvezeti joggal rendelkezik) – kapcsolattartási és ajánlatadási célból.
 • Az adatkezelés jogalapja: Az ügyfél hozzájárulása
 • Adatkezelés időtartalma: 2 év

5.4. Booked4.us időpontfoglaló

 • Az adatkezelés célja: Ajánlatkérés, díjmentes helyszíni felmérés igénylése
 • Érintettek: a https://dankovill.hu látogatói, akik a booked4.us szolgáltatáson keresztül időpontot foglalnak.
 • A kezelt adatok és felhasználásuk: Név, E-mail cím, Telefonszám, Találkozó és a felmérés helyszíne. – Adatfelvétel árajánlat készítéshez és villamosenergia igény tervezéshez.
 • Az adatkezelés jogalapja: A látogató hozzájárulása
 • Adatkezelés időtartalma: 2 év
 • További információk: https://booked4.us/content/booked4.us/privacyhtml/Privacy-HU.html

6. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek

Az érintett az általa tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu) jogosult panasztételre, illetve polgári pert kezdeményezhet a Adatkezelő ellen.